Sök:

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej
föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller
Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är,
till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan
avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat
sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej
beställningar via ordinarie mail eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är
beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet
genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller
på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat
avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid
leverans) alternativt direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga
beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder
ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid
beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern
effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar
skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är
i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.
Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund
är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller
programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse
härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01,
rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från
mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så
kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten,
och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken
returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då
Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för
transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra
rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis,
exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad,
godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga
kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet
för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett
vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid
från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång
köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara
ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi
uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan
installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse
att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss
för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på
vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand
till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på
samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på
våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild
återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna
Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag
avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets
beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt
därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses,
och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan
hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra
förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Med vänliga hälsningar,
Joakim
Trampet Hund & Jakt

© Trampet Hund & Jakt